20131004_chob_298_03-DUP.jpg

20131004_chob_298_03-DUP.jpg

Greek yogurt close up swirls shot for Chobani.